لوله سرم (جداکننده سرم)


لوله های آزمایشی برای جمع آوری مکشی خون

• لوله های پلاستیکی با مکش از پیش تعیین شده برای کشیدن حجم دقیقی از خون وریدی
• نمونه خون وریدی برای تعیین پارامتر های هماتولوژی و زیست –شیمیایی در سرم، پلاسما و کل خون استفاده می شود.
• لوله ها از PET ساخته می شوند (در عمل غیر شکننده، شفاف و سبک به مانند پر)

 

Stopper

colour

 Total volume(ml) 1 2 3 4 5 6 additive
test-tube size(mm) 13/75 13/75  13/75 13/75  13/100  13/100
serum

Z
Clot activator

  4.04.1.3 4.19.1.3 4.12.1.3   4.02.1.3 clot activator
serum

Z
Seperation gel

  4.10.1.3 4.21.1.3 4.13.1.3 4.14.1.3   clot activator + seoaration gel
plasma  LH    4.17.1.3   4.05.1.3      Lithium Heparine
haematology K3E
K2E
  4.07.1.3
4.34.1.3 
4.06.1.3
4.35.1.3
4.23.1.3  4.26.1.3  4.27.1.3 K3EDTA
K2EDTA
ESR 4NC    4.03.1.3          Trisodium citrate
0.129M 4:1
glucose FX 4.08.1.3  4.15.1.3 4.16.1.3       sodium fluoride +
potassium oxalate
coagulation  9Nc   4.11.1.3
4.18.1.3
  4.09.1.3
4.24.1.3 
    Trisodium Citrate 0.129M 9:1 3,8%
Trisodium Citrate 0.109M 9:1 3,2%